Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gemeentefonds
Verwerkingsnummer 3423
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Bestuur en Financien

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen Gemeenten
Persoonsgegevens
Soort gegevens emailadres contactpersoon gemeenten
Verzameldoel Worden uitsluitend gebruikt t.b.v. toezending specificatieoverzichten. Verplicht nodig om overzichten te kunnen versturen
Bewaartermijn Zolang medewerker gemeente verantwoordelijk is, of zolang de gemeente bestaat
Bron vanuit de gemeenten
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: -
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De applicatie verzorgt de financiële administratie rond de betaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Welke via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verloopt richting gemeenten. Specificaties van deze betalingen worden vanuit de applicatie per e-mail verstuurd aan de contactpersoon binnen de desbetreffende gemeente. Directie Bestuur en Financiën (B&F) binnen DGBRW bepaalt hiertoe het beleid en fungeert als opdrachtgever voor de applicatie. De directie FEZ verzorgd de uitvoering.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SSC-ICT
  • gemeenten

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Bestuur en Financien
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND