Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Planning en verantwoording
Verwerkingsnummer 3457
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur P-Direkt

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers P-Direkt
Persoonsgegevens
Soort gegevens • Gegevens op medewerkersniveau in WorkForceManagement (WFM) • Rapportages over medewerkers in Qlickview voor teamleiders • Bezettingsoverzichten op het intranet • Urenregistratie in E-Synergie • Lokale vakantieoverzichten • Coachresultaten team kwaliteit
Verzameldoel Conform verwerkingsdoel
Bewaartermijn Bewaartermijnen worden bepaald op basis van: 1. Wettelijke voorschriften, zoals bijvoorbeeld de archiefwet; 2. Rijksbrede, of BZK brede, kaders; 3. Het verwerkingsdoel. Gegevens mogen niet langer worden bewaard dan wettelijk is voorgeschreven dan wel voor het doel is vereist. Zie nota bewaartermijnen P-Direkt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De medewerker levert de gegevens automatisch door het uitvoeren van werkzaamheden. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Gegevens op medewerkersniveau in WorkForceManagement (WFM) => slechts voor planning, tenzij uitdrukkelijk anders gecommuniceerd naar de betrokkenen
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afdeling Planning
  • Leidingggevende

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur P-Direkt
Bezoekadres Schenkkade 100
2595AS Den Haag
NEDERLAND