Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitgevoerd werk
Verwerkingsnummer 3463
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur P-Direkt

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Rijksambtenaren / niet ambtelijk personeel
Persoonsgegevens
Soort gegevens • Relatiegegevens in CRM • Logging SAP mutaties • Logging telefoongesprekken medewerkers • Logging in CRM van medewerkergegevens
Verzameldoel Conform verwerkingsdoel
Bewaartermijn Bewaartermijnen worden bepaald op basis van: 1. Wettelijke voorschriften, zoals bijvoorbeeld de archiefwet; 2. Rijksbrede, of BZK brede, kaders; 3. Het verwerkingsdoel. Gegevens mogen niet langer worden bewaard dan wettelijk is voorgeschreven dan wel voor het doel is vereist. Bewaartermijnen zijn omschreven in de nota bewaartermijnen P-Direkt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking ter ondersteuning van de dienstverlening, bijvoorbeeld om na te kunnen gaan welke informatie een gebruiker bij een vorig contact met P-Direkt heeft ontvangen
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Contact Center P-Direkt

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur P-Direkt
Bezoekadres Schenkkade 100
2595AS Den Haag
NEDERLAND