Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking P-Zaken
Verwerkingsnummer 3464
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur P-Direkt

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers P-Direkt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Het betreft hier gegevens over P-Zaken die buiten SAP-HR worden vastgelegd. Het strekt tot aanbeveling deze vastlegging te beperken tot het strikt noodzakelijke. Gegevens die worden vastgelegd zijn: • P-schouw gegevens • Enquetes MTO
Verzameldoel Conform verwerkingsdoel
Bewaartermijn Zie nota Bewaartermijnen P-Direkt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking P-zaken die voor de betrokkene gevolgen kunnen hebben worden in SAP-HR vastgelegd. Het betreft hier gegevens over P-Zaken die buiten SAP-HR worden vastgelegd. Deze vastlegging heeft tot doel de bedrijfsvoering als geheel te verbeteren en er kunnen geen consequenties zijn voor de betrokkene als individu.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • DT P-Direkt

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur P-Direkt
Bezoekadres Schenkkade 100
2595AS Den Haag
NEDERLAND