Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: PIWIK - Analyse gebruik websites
Verwerkingsnummer 3765
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers van overheidswebsites op internet.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Analytics Visitor ID (als unieke bezoeker van websites). Voor elke nieuwe bezoeker van een webpagina maakt Piwik een cookie aan welk een ID bevat met een random string met karakters bevat. Het cookie bevat daarnaast een aantal waarden op basis waarvan het mogelijk is om dezelfde bezoeker te herkennen wanneer deze de website opnieuw bezoekt als ook kenmerken m.b.t. het gebruik van de website.
Verzameldoel Analyse gebruik websites. Samengevat: Verzamelen, Opvragen, Raadplegen, Verstrekken, Structureren, Opslaan.
Bewaartermijn Maximaal 5 jaar.
Bron Het 'Analytics Visitor ID' wordt automatisch gegenereerd en opgeslagen bij de gebruiker in een cookie en in het registratiesysteem.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als het cookie wordt verwijderd, dan wordt de bezoeker opnieuw als unieke bezoeker aangemerkt. Dit is op zich geen probleem, doch zorgt wel voor beïnvloeding van de analyse.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Raadplegers van de opgeslagen gegevens tbv analyse.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gebruikersnaam en wachtwoord; uitsluitend voor medewerkers KOOP.
Verzameldoel Analyse gebruik websites.
Bewaartermijn Zolang betrokkene in dienst is bij KOOP.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als er geen gebruikersnaam wordt opgegeven is analyse met Piwik niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Analyse gebruik websites.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Nodig tbv rapportage aan opdrachtgevers, monitoring gebruik en performance. Mede tbv signalering verbeteringen.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Opdrachtgevers van applicaties die door KOOP worden verzorgd. Uitsluitend geaggregeerde gegevens worden verwerkt in rapportages; deze bevatten geen gegevens van individuele bezoekers van de websites.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND