Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: Zoekdienst
Verwerkingsnummer 3767
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
 • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gebruiker Zoekdienst – algemeen
Persoonsgegevens
Soort gegevens IP-adressen (gebruiker), White list IP-adressen (grootverbruiker)
Verzameldoel Voor terugmelden zoekresulaten. Webanalyse
Bewaartermijn Gedurende de sessie. Bij webanalyse: zie PIA PIWIK.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders krijgt betrokkene geen antwoord op de zoekvraag.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gebruiker Attenderingsdienst Lokale Bekendmakingen – Bij u in de buurt
Persoonsgegevens
Soort gegevens e-mailadres, gemeente, postcode, huisnummer, straal (aantal meter rondom postcode/huisnummer). NB De combinatie gemeente / postcode / huisnummer is niet noodzakelijkerwijs van de gebruikers zelf; de gegevens geven zuiver de interesse van een gebruiker weer.
Verzameldoel Voor samenstellen attenderingen aan de hand van opgegeven criteria en voor het terugmelden met e-mail van deze attenderingen.
Bewaartermijn Totdat betrokkene aangeeft geen attenderingen meer te willen ontvangen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders krijgt betrokkene geen attenderingen.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gebruiker Attenderingsdienst Officiële Elektronische Bekendmakingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens e-mailadres, wachtwoord, interesseprofiel
Verzameldoel Voor samenstellen attenderingen aan de hand van het opgegeven interesseprofiel en voor het terugmelden met e-mail van deze attenderingen.
Bewaartermijn Totdat betrokkene aangeeft geen attenderingen meer te willen ontvangen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders krijgt betrokkene geen attenderingen.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Betrokkenen (burgers, eventueel als functionaris in een (semi-)overheidsorganisatie), voor zover deze voorkomen in de inhoud van de ontsloten collecties.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, met soms een adres aanduiding. In de almanak: politieke partij bestuurders. In publicaties: veroordelingen met een publiek karakter (bijv. faillissement, ondercuratelestellingen, ongewenstverklaring vreemdelingen, uitspraken medisch tuchtrecht; zie PIA OEP).
Verzameldoel Publicatie van openbare officiële bekendmakingen. Zie de PIA's van de ontsloten collecties: Officiële Elektronische Publicaties (inclusief attenderingsdienst); Bekendmakingen decentrale overheden (inclusief attenderingsdienst ‘Bij u in de Buurt’; Decentrale Regelgeving; Vergunningen; Tuchtrecht; Verdragenbank (in opdracht van ministerie van Buitenlandse Zaken); Overheidsorganisaties / ZBO-register; Overheid.nl; Samenwerkende Catalogi (in opdracht van BZK – Logius).
Bewaartermijn Permanent; persoonsnamen worden na een korte periode tijd gedeïndexeerd, afhankelijk van de collectie en eventuele opvolging van de publicatie (bijvoorbeeld bij oproepingen). Zie de PIA's van betreffende collectie/applicatie.
Bron Aanleverende applicaties (zie doelen).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Echter: betrokkene levert niet zelf aan, er zijn aanleverende applicaties. De naam van de betrokkene vormt altijd de kern van de publicatie, dus de gevraagde gegevens zijn verplicht.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Gemeenschappelijke Zoekdienst, plus Attenderingsdiensten van a) Lokale Bekendmakingen – Bij u in de buurt' en b) Officiële Elektronische Bekendmakingen
Rechtsgrond
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Eindgebruikers op internet (burgers, organisaties)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • DGOO is verwerkingsverantwoordelijke. UBR/KOOP is hoofdverwerker.