Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: LEGIS - Wetgevingsvoortgang bundel applicaties
Verwerkingsnummer 3837
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur CZW
 • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Beheerders (gebruiker/aanleveraar, gebruiker/publicatiebeheerder, contactpersonen) van de applicaties.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, E-mail (zakelijk), Telefoon (zakelijk), Organisatie. Voor authenticatie-doeleinden: Gebruikersnaam, Wachtwoord en DigiD-OP-nummer.
Verzameldoel Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender
Bewaartermijn Permanent. Met uitzondering van KCWJ: totdat bekend is dat betrokkene niet langer werkzaam is bij de organisatie, dan wel om een andere reden het recht op toegang is komen te vervallen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien gevraagde gegevens niet worden verstrekt krijgt betrokkene geen toegang tot de applicaties en kan betrokkene geen bijdrage leveren aan de voorbereiding van wet- en regelgeving.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Burgers en organisaties die de websites raadplegen en (bij Internetconsultatie) hun meningen, adviezen of ideeën over een wetvoorstel willen geven.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voorletters, Achternaam, Woonplaats, Organisatie, Email-adres (in gebruik bij abonnement op notificaties; wordt niet gepubliceerd). Op contactformulier tevens (niet verplicht): Geslacht (heer/mevrouw), Postcode.
Verzameldoel Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender
Bewaartermijn Permanent.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien gevraagde gegevens niet worden aangeleverd worden reacties niet in behandeling genomen.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens in de inhoud van documenten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens In ongestructureerde content kunnen naar de aard van de zaak allerhande gegevens worden verwerkt. De (organisatie van de) verstrekker is verantwoordelijk voor de inhoud en dus voor een rechtmatige verwerking van eventuele persoonsgegevens daarin.
Verzameldoel Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender
Bewaartermijn Permanent.
Bron Aanleveraar (inhoudelijk verwerkingsverantwoordelijke) van documenten.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Is afhankelijk van de aard van het document. Publicatie kan daardoor incompleet zijn.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (voor MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender. Facilitering ontstaan wetgeving.
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Facilitering ontstaan wetgeving.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Publieke delen: alle internetgebruikers.
 • Besloten delen: alleen voor bevoegde gebruikers.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur CZW
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Directeur CZW is verantwoordelijk voor de invulling in de applicaties (voor zover daar een invulling vanuit het ministerie BZK aan de orde is); zie o.a. ook M1816 van MinBZK. Directeur UBR is verantwoordelijk als verwerker/beheerder van de applicaties; dit wordt uitgevoerd bij KOOP. Verwerkingsverantwoordelijk, gezien vanuit het totaal van LEGIS applicaties, is het Ministerie van Justitie en Veiligheid; deze is opdrachtgever richting UBR/KOOP en systeemverantwoordelijk.