Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: DRP - Decentrale Regelingen Platform
Verwerkingsnummer 3838
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Namen van aanleveraars (accounts van gebruikers) van informatie en hun contactpersonen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gebruikers ID CAM, Organisatie ID CAM, Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam, Organisatienaam, Gebruikers ID DRP, Organisatie ID DRP, Rol, Applicatierol
Verzameldoel Publicatie bekendmakingen overheid. Raamwerk voor decentrale overheden (o.a. gemeenten, provincies, waterschappen).
Bewaartermijn Gegevens ten aanzien van de auditlogging op documentniveau worden permanent in de DRP database bewaard. Voor accounts (die worden gesynchroniseerd vanuit CAM): zie registratie van CAM (M457). Gegevens van aanleveraars worden tevens geregistreerd in PerfectView (zie M3743) en mutaties verlopen via TopDesk (zie M3739).
Bron Bron van gegevens over een aanleveraar is de contactpersoon van een organisatie. Die contactpersoon kan zelf ook aanleveraar zijn.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan een officiële (decentrale) publicatie niet plaatsvinden door die persoon en kan deze de functie niet uitvoeren waarvoor deze is aangesteld.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Publicatie in de Staatscourant en/of andere (decentrale) digitale bladen met vermelding van naam en eventuele bijzonderheden die samenhangen met de aard van de publicatie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens De content kan in bepaalde gevallen persoonsgegevens bevatten. Het kan dan om het volgende gaan: Achternaam, Tussenvoegsel, Geslacht, Email-adres, Voorletters, Geboortedatum, Telefoonnummer, Titel, Organisatie, Adresgegevens, Naam bedrijf. Bijzonderheden: voor zover dit samenhangt met de aard van de wettelijk verplichte publicatie kan er indirect sprake zijn van bijzondere persoonsgegevens.
Verzameldoel Raamwerk voor decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschapp.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Gegevens worden permanent bewaard.
Bron Aanleverende bevoegde organisatie.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Sommige documenten met gegevens over betrokkenen dienen verplicht gepubliceerd toe worden. Die gegevens zijn afkomstig van de aanleveraar, die op zijn/haar beurt deze gegevens weer betrekt uit andere bronnen, waaronder (mogelijk) de betrokkene zelf.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Raamwerk voor decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) waarmee zij hun regelgeving rechtsgeldig kunnen publiceren
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Persoonsgegevens in de publicaties zijn toegankelijk voor alle mogelijke raadplegers op internet.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • DGOO = verwerkingsverantwoordelijke; UBR/KOOP = hoofdverwerker