Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: PUC OD - Publicatie Uitvoerings Content Open Data
Verwerkingsnummer 3842
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Redactieleden per organisatie; per organisatie is er een van hen een bevoegde persoon die collega's als redactielid kan aanmelden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam Tussenvoegsel Email Voorletters Loginnaam Organisatie
Verzameldoel Identificeren redactieleden, toekennen autorisaties, contactgegevens gebruiken voor contact vanuit KOOP, registratie bij elke mutatie.
Bewaartermijn Accounts: Zo lang de desbetreffende organisatie de persoon in dienst heeft. In metadata van bestanden: permanent (zolang als het bestand in PUC voorkomt).
Bron Betrokkene zelf of gerelateerde contactpersoon van die organisatie.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als van betrokkene deze gegevens niet zijn aanlevert krijgt betrokkene geen account en kan deze geen documenten vastleggen in PUC.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Portaal voor formele overheidsinformatie voor uitvoering-, toezicht- en handhavingstaken.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Overheidsorganisaties en burgers hebben baat bij het zo makkelijk mogelijk toegankelijk hebben van formele openbare informatie van overheidsorganen.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Account: alleen KOOP en de betreffende eigen organisatie van het redactielid. Metagegevens: voor ieder inzichtelijk die een document download.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND