Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: Almanak OverheidsOrganisaties
Verwerkingsnummer 3862
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens rond overheidsinstellingen en personen die daar werken
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Geslacht, Functie, Titel, Organisatie onderdeel waar de persoon werkt, Telefoonnummer, E-mailadres.
Verzameldoel Persoonsgegevens worden verwerkt om invulling te kunnen geven aan het Koninklijk Besluit (Willem III, 16 juli 1859) om een eenieder inzage te bieden in gegevens van personen die bij een overheidsinstelling werken.
Bewaartermijn Permanent.
Bron Overheidsorganisatie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Almanak van organisaties en personen die in verschillende takken van het staatsbestuur werkzaam zijn.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle mogelijke raadplegers op internet.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • Verwerkingsverantwoordelijke = DGOO; Verwerker = DGVBR/UBR/KOOP