Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: Onderzoek applicatie
Verwerkingsnummer 3866
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Geënquêteerden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Functienaam, Naam organisatie, Email-adres.
Verzameldoel Versturen van digitale formulieren met enquêtes uit het bestand van deelnemers aan DRP (decentrale overheden).
Bewaartermijn Gegevens worden na gebruik niet bewaard.
Bron Applicatie Perfectview (bij KOOP)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) KOOP-medewerkers (functioneel beheerder applicatie, implementatiemedewerker DRP).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gebruikersnaam, Wachtwoord, Email-adres
Verzameldoel Opstellen en versturen digitale formulieren enquêtes tbv deelnemers DRP (decentrale overheden).
Bewaartermijn Zolang de medewerker in dienst is bij KOOP en betrokken is bij enquêtes.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aanmaak digitale formulieren enquêtes tbv deelnemers DRP (decentrale overheden).
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Uitvloeisel van DRP (zie M3838)

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Geënquêteerden ontvangen bericht.
  • Ontvangen reacties, die worden verwerkt door KOOP-medewerkers, zijn anoniem.
  • De functioneel beheerder van KOOP behandelt de accounts van andere KOOP-medewerkers (aanmaken, verwijderen).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND