Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Het informatiebeheer
Verwerkingsnummer 3945
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Doc-Direkt

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van Doc-Direkt (van eigen personeel en extern personeel/betrokkenen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens: Naam & adres gegevens: Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, Adres, postcode, woonplaats Privé telefoonnummer(s) Bankrekeningnummer Privé e-mailadres
Verzameldoel T.b.v. de facilitering van diverse vormen van interne bedrijfsvoering
Bewaartermijn Voor zover van toepassing gelden de bepalingen in de afzonderlijke wetten en de bewaartermijnen zoals vastgesteld in de betreffende selectielijsten.
Bron Betrokkene Organisatie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan de medewerker niet functioneren binnen de organisatie. Het is echter genuanceerder: de medewerker moet een foto aanleveren i.v.m. de toegang tot het gebouw, maar mag weigeren de foto t.b.v. het smoelenboek beschikbaar te stellen
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Faciliteren van diverse vormen voor de interne bedrijfsvoering - de organisatie 'gaande' houden
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: noodzakelijk de uitvoering van de Doc-Direkt taken (www.Doc-Direkt.nl) als SSO

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Database (omgeving) Digidoc (DMS)
  • Database (omgeving) Mais-Flexis (beheer en bewerken)
  • Database (omgeving) van Kofax

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Doc-Direkt
Postadres Postbus 20011
2500EA Den Haag
NEDERLAND