Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking MT RvIG: 0003. Centraal MeIdpunt Identiteitsfraude- en fouten
Verwerkingsnummer 4278
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geslacht, adres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, emailadres plus eventueel fraude gerelateerde informatie (inclusief mogelijk procesverbaal).
Verzameldoel Contactinformatie in verband met goede afhandeling melding en (statistische) analyses van meldingen van identiteitsfraude.
Bewaartermijn Zolang als nodig is in het belang van de melding. Na inwerkingtreding van het GSD BZK wordt deze termijn maximaal 10 jaar.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Er kan geen goede opvolging van de melding plaats vinden.
Soort gegevens Mogelijke persoonsgegevens zoals die gebruikt worden bij een fraudehandeling, vaak mogelijk deels van de fraudeur, vaak mogelijk deels van een slachtoffer. Naam, geboortedatum, telefoonnummer, bankrekening zoals gebruikt bij het mogelijke fraude incident.
Verzameldoel Goede afhandeling / opvolging van de melding van de burger
Bewaartermijn Zolang als nodig is in het belang van de melding. Na inwerkingtreding van het GSD BZK wordt deze termijn maximaal 10 jaar.
Bron De melder van het fraude incident.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het helpen van burgers inzake ID fraude en ID fouten.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afhankelijk van de melding en met toestemming van melder wordt beperkte/relevante informatie gedeeld met ketenpartners (Politie, belastingdienst, RDW, ECID, Matchingsautoriteit (JustID), IND)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND