Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vertegenwoordiging - Digid activatiecode uitgifte
Verwerkingsnummer 4390
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Koninkrijksrelaties

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, BSN en paspoortnummer
Verzameldoel Uitgifte van Digid activatiecodes aan burgers in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Bewaartermijn Er is geen bewaartermijn. De Vertegenwoordiging geeft een gegenereerde brief af. Er worden geen kopieën van paspoort, BSN of iets dergelijks gemaakt.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitgifte van Digid activatiecodes aan burgers in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Ja
Achterliggende logica van geautomatiseerde besluitvorming geautomatiseerde controle van invoer vd burger met invoer bsn-nummer door de digidbalie
Belang en gevolgen voor betrokkenen afgifte activatiecode waarna digidaccount toegankelijk wordt gemaakt

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Eigen medewerkers van BZK.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Koninkrijksrelaties
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND