Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vertegenwoordiging - Evacuatie bij rampen
Verwerkingsnummer 4393
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Koninkrijksrelaties

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers en werknemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres en telefoonnummer
Verzameldoel Organiseren van evacuatie in geval van rampen op Aruba, Curaçao of Sint Maarten
Bewaartermijn Na evaluatie van de ramp moeten deze lijsten, indien ze zijn opgesteld, worden vernietigd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Organiseren van evacuatie in geval van rampen op Aruba, Curaçao of Sint Maarten
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Politie en Koninklijke Marechaussee indien nodig.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Koninkrijksrelaties
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND