Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Community-tool Plein BZK
Verwerkingsnummer 4508
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van BZK en externen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens, profielfoto, persoonlijke gegevens in inhoudelijke bijdragen en fotoreportages.
Verzameldoel Dialoog en interactie tussen BZK-medewerkers onderling en met externe .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Profielgegevens (personalia) van wie niet meer in dienst van BZK is of wie een verzoek indient om verwijdering, worden direct uit Plein BZK verwijderd. De bijdragen aan de groepen waar zij bij aangesloten waren, blijven evenwel zichtbaar zo lang als de betreffende groepen actief zijn.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Dialoog en interactie tussen BZK-medewerkers onderling en met externe stakeholders, bijvoorbeeld om kennis en ideeën en uit te wisselen en te toetsen en op allerlei manieren met elkaar samen te werken en van gedachten te wisselen. Het draagt verder bij aan ontkokering en flexibel samenwerken.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • 1. Interne medewerkers van BZK. De gegevens worden verstrekt voor: dialoog, interactie en samenwerking. 2. Externe stakeholders op uitnodiging van degenen die gegevens verstrekken, voor dialoog, interactie en samenwerking.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND