Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Matching van Flex-medewerkers op opdrachten
Verwerkingsnummer 456
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur BZK Flex

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle medewerkers van de directie Flex.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Ten behoeve van de matching van medewerkers op opdrachten worden gegevens vastgelegd in een Excel document. In dit document wordt van elke medewerker vastgelegd: - zijn functie en persoonlijke schaal - welke opleidingen en studies gevolgd zijn - specifieke kennisgebieden of competenties - soort dienstverband - op welke opdracht(en) gematcht
Verzameldoel Deze gegevens zijn noodzakelijk om de medewerkers van de directie Flex te kunnen matchen met (nieuwe) opdrachten.
Bewaartermijn De termijn tot wanneer deze gegevens van de medewerkers worden bewaard, wordt in het kader van de AVG vastgesteld op uiterlijk 1 jaar na uitstroom uit Flex.
Bron De gegevens zijn afkomstig van P&O en de medewerkers zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Deze gegevens zijn nodig om matching en het reguliere p-proces mogelijk te maken.
Soort gegevens In DigiDoc wordt ook andere relevante informatie opgeslagen. Hierbij is onderscheid te maken in: - de opdracht/overeenkomst (OVK) - een detacheringscontract - door de medewerker aangeleverd CV - relevant mailverkeer over de inzet op een opdracht, mogelijke vervolgopdrachten, bijzondere afspraken e.d. - evaluatieformulieren - ontwikkelingsaspecten zoals deelname aan incompanycursussen, opleidingstrajecten e.d.
Verzameldoel Flex maakt ten behoeve van het primaire proces – matching van medewerk.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De termijn tot wanneer deze gegevens van de medewerkers worden bewaard, wordt in het kader van de AVG vastgesteld op uiterlijk 1 jaar na uitstroom uit Flex.
Bron De gegevens zijn afkomstig van de afdeling PenO en de medewerkers zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Deze gegevens zijn nodig om matching en het reguliere p-proces mogelijk te maken.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Flex maakt ten behoeve van het primaire proces – matching van medewerkers op opdrachten - gebruik van persoonsgegevens, die voornamelijk afkomstig zijn van P&O en van de medewerkers zelf. Deze gegevens worden door Flex verzameld en opgeslagen.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De managers van de directie Flex

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur BZK Flex
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND