Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking KOOP: CAM - Centrale Authenticatie en Autorisatie Module
Verwerkingsnummer 457
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
  • Directeur UBR
  • Directeur KOOP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) eenvoudige identificatie met DigiD-OP nummer (niet BSN); inclusief naam, organisatie, telefoonnummer en mailadres
Persoonsgegevens
Soort gegevens eenvoudige identificatie met DigiD-OP nummer (niet BSN); inclusief naam, organisatie, telefoonnummer en mailadres
Verzameldoel identificatie aanleveraar
Bewaartermijn altijd
Bron contactpersoon organisatie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien gegevens niet worden opgegeven kan er via CAM geen toegang worden verschaft tot de onderliggende applicaties.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking registratie van info over aanleveraars tbv latere publicatie van openbare bekendmakingen van de overheid en/of toegang tot applicaties.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • alleen interne gebruikers van KOOP, opdrachtgevers (MinBZK, MinJenV) en contactpersonen van de info-aanleverende organisaties

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur KOOP
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • DGOO proces-/systeemeigenaar en daarmee verwerkingsverantwoordelijke. UBR/KOOP is hoofdverwerker. Verantwoordelijk voor data (accounts): aanleverende partijen (= overheidsorganisaties).