Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Berichtenbox Bedrijven
Verwerkingsnummer 4761
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Informatiesamenleving en Overheid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) ondernemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Handelsnaam, berichtenboxnaam, emailadres
Verzameldoel adresseren en notificeren berichten
Bewaartermijn zolang als de ondernemer een berichtenbox heeft (het is de keuze van de ondernemer om deze aan te maken of te verwijderen)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: dan kan geen berichtenbox worden aangemaakt
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De berichtenbox bedrijven is een beveiligd emailsysteem waarmee ondernemers makkelijk en veilig informatie kunnen uitwisselen met overheden. De persoonsgegevens zijn nodig om berichten te kunnen adresseren en de ontvanger (via email) te notificeren.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • overheidsorganisaties

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Informatiesamenleving en Overheid
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND