Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Maatschappelijke correspondentie
Verwerkingsnummer 560
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Afzenders van maatschappelijke correspondentie
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, e-mailadres en/of woonadresgegevens en eventueel persoonsgegevens die in hun bericht staan omdat ze samenhangen met het onderwerp waarover de afzender schrijft.
Verzameldoel Alle doelen zoals vermeld bij het doel van de verwerking.
Bewaartermijn 5 jaar, conform de selectielijst.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Afzender van maatschappelijke correspondentie voorzien van een passende reactie (primair).
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Kantar TNS. De gegevens worden verstrekt voor het uitvoeren van een vrijwillig klanttevredenheidsonderzoek onder de afzenders van maatschappelijke correspondentie, over de manier waarop BZK de maatschappelijke correspondentie heeft afgehandeld.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND