Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Raamwerkbestand Huurtoeslag
Verwerkingsnummer 666
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Woningmarkt

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burger die huurtoeslag ontvangt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Pseudoniem aanvrager
Verzameldoel Nodig om relatie te leggen tussen beschikkingen en het aanmaken van aggregatie en koppelingen tussen HT-jaren
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Geboortejaar en maand aanvrager
Verzameldoel Nodig om de toekomstige AOW-gerechtigde leeftijd, Huurgrens jong/oud en leeftijd te bepalen
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdiesnt Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens geboortejaar en maand partner (JJJJMM)
Verzameldoel Nodig om de toekomstige AOW-gerechtigde leeftijd, Huurgrens jong/oud en leeftijd te bepalen
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Totaal jaarbedrag Huurtoeslag (1234)
Verzameldoel Nodig om nauwkeurig de uitgaven HT te bepalen (kengetal op aggregatie huishouden e/o wijk)
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Maandbedrag Huurtoeslag per deeljaar (123,00)
Verzameldoel Nodig om nauwkeurig de uitgaven HT te bepalen (kengetal op aggregatie huishouden e/o wijk)
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Soort huishouden (EP, MP, EPO, MPO)
Verzameldoel Nodig om te bepalen welke HT-regels van toepassing zijn en kengetallen te sorteren
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Totaal aantal personen in huishouden (01-99)
Verzameldoel Nodig om nauwkeurig te bepalen welke Huurtoeslag-regels van toepassing zijn
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Aantal personen jonger dan 18jaar (01-99)
Verzameldoel Nodig om nauwkeurig te bepalen welke Huurtoeslag-regels van toepassing zijn
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens 4PC Postcode (1234)
Verzameldoel Nodig voor beeld HT irt WM en geografische aspecten HT-populatie tot op wijkniveau nb. Geen directe relatie te leggen naar een persoon omdat de naam ontbreekt en adres onvolledig is. Analyse van het HT-bestand geeft in 129 gevallen één enkele case van het 4pc-gebied op wijk c.q. straten niveau (veelal 10-tallen straten). In 1 geval is dit terug te brengen tot 6 mogelijke woningen in de straat. Er zijn geen aanvullende gegevens om dit zonder aanzienlijke inspanning verder te id-en tot 1 perso
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Gemeente
Verzameldoel Nodig voor beeld HT irt WM en geografische aspecten HT-populatie
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Datum zittend huishouden (JJJJMM)
Verzameldoel Nodig ter verantwoording wettelijke passendheidstoets HT. Mag een indicatie of een datum zijn
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Normhuur (exclusief taakstelling)
Verzameldoel Nodig om nauwkeurig te bepalen welke eigen huurbijdrage kan worden gedragen
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Inkomen huishouden (123456)
Verzameldoel Nodig om te bepalen welke draagkracht het huishouden heeft (kengetal op aggregatie huishouden e/o wijk)
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Toegelaten corporatie-instelling (BSN-nr.)
Verzameldoel Nodig ter verantwoording wettelijke passendheidstoets en corporatie-beeld mogelijk te maken
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Kale huur (1234,00)
Verzameldoel Nodig om nauwkeurig te bepalen welke huurlast per onderdeel het huishouden heeft (beleidsanalyse)
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Kosten energie (99,99)
Verzameldoel Nodig om nauwkeurigheid te bepalen welke huurlast per onderdeel het huishouden heeft (beleidsanalyse)
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Kosten schoonmaak gem. ruimte (99,99)
Verzameldoel Nodig om nauwkeurig te bepalen welke huurlast per onderdeel het huishouden heeft (beleidsanalyse)
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Kosten huismeester (99,99)
Verzameldoel Nodig om nauwkeurig te bepalen welke huurlast per onderdeel het huishouden heeft (beleidsanalyse)
Bewaartermijn 5 HT (huurtoeslag) jaren
Bron Belastingdienst Toeslagen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Maken begroting voor de huurtoeslag
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • nvt

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Woningmarkt
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND