Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Personeelsenquête Rijk (PER)
Verwerkingsnummer 668
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Ambtenaar en Organisatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers in actieve dienst bij de Rijksoverheid (ambtenaren) die zijn opgenomen in de personeelsadministratie van P-Direkt.
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. werk e-mailadres 2. ministerie 3. dienstonderdeel 4. leeftijd 5. geslacht 6. postcode 7. woonplaats 8. postcode standplaats 9. schaal 10. functiefamilie 11. functiegroep
Verzameldoel Door het benutten van kwantitatieve en kwalitatieve informatie van medewerkers en leidinggevenden kan er beter evidence based personeelsbeleid worden gemaakt. Voor de uitvoering van het onderzoek is het noodzakelijk om met medewerkers te corresponderen. Daarom is gekozen voor het gebruik van de bij P-Direkt bekende werk e-mailadressen voor het houden van van enquêtes.
Bewaartermijn De gegevens van medewerkers die buiten de steekproef vallen worden direct verwijderd na steekproeftrekking. De e-mailadressen van de mensen in de steekproef zal tijdens de looptijd van het onderzoek tot maximaal 1 maand na verzending van de uitnodiging voor deelnamen aan het onderzoek worden bewaard. Dit om naar de gehele groep een herinneringse-mail te sturen. Den antwoorden op de vragen uit het onderzoek worden anoniem opgeslagen.
Bron P-Direkt personeelsadministratie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren?
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Door het benutten van kwantitatieve en kwalitatieve informatie van medewerkers en leidinggevenden kan er beter evidence based personeelsbeleid worden gemaakt. Voor de uitvoering van het onderzoek is het noodzakelijk om met medewerkers te corresponderen. Daarom is gekozen voor het gebruik van de bij P-Direkt bekende werk e-mailadressen voor het houden van van enquêtes.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het gaat om een gerechtvaardigd belang van de werkgever van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, meer in het bijzonder een goedwerkend beleid op het terrein van personeelsbeleid dat aansluit bij de behoeften en wensen van de medewerkers. Betrokkene is tevens gediend bij dit belang. Het gaat hier om een rechtmatig, voldoende duidelijk en daadwerkelijk en aanwezig belang. Toestemming als grondslag zou in dit geval problematisch kunnen zijn vanwege de werknemer-werkgeverrelatie.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • BZK/DGOO/IFHR/Team Beleidsinformatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Ambtenaar en Organisatie
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND