Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Flitspanel
Verwerkingsnummer 7280
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Ambtenaar en Organisatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Panellid
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres
Verzameldoel Het e-mailadres van de panelleden wordt gebruikt om panelleden uit te nodigen om deel te nemen aan nieuwe onderzoeken, om verzoeken tot updaten van achtergrondkenmerken te versturen en om nieuwsbrieven te versturen.
Bewaartermijn De persoonsgegevens die GfK bij registratie ontvangt, worden bewaard zolang men lid is van Het Flitspanel. Men kan zich via het portal uitschrijven wanneer men dat wenst. Als men aangeeft niet langer lid te willen zijn, dan wordt het lidmaatschap van het Flitspanel opgeheven en verwijderen wij (GfK) de persoonsgegevens binnen 4 weken.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens De achtergrondgegevens van de leden van het Flitspanel.
Verzameldoel De achtergrondgegevens van de panelleden worden gebruikt om de onderzoekspopulatie te bepalen, zodat sprake is van representatieve steekproeftrekking.
Bewaartermijn De persoonsgegevens die GfK bij registratie ontvangt, worden bewaard zolang men lid is van Het Flitspanel. Men kan zich via het portal uitschrijven wanneer men dat wenst. Als men aangeeft niet langer lid te willen zijn, dan wordt het lidmaatschap van het Flitspanel opgeheven en verwijderen wij (GfK) de persoonsgegevens binnen 4 weken.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens De antwoorden van panelleden op vragen in onderzoeken.
Verzameldoel De achtergrondgegevens die relevant zijn voor het onderzoek worden opnieuw uitgevraagd. Samen met de antwoorden op de overige vragen vormt dit het databestand dat gebruikt kan worden voor analyses. De antwoorden van panelleden worden niet opgeslagen in combinatie met het e-mailadres.
Bewaartermijn De bewaartermijn van de onderzoeksresultaten in een gepseudonimiseerd databestand (spss datafile) is standaard 2 jaar. Hierna worden de gegevens door GfK vernietigd. De opdrachtgever van het Flitspanelonderzoek wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het Flitspanel is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het panel is in 2006 geïnitieerd om snel en gefundeerd antwoord te kunnen geven op ad hoc (beleids)vragen. Met inzet van het Flitspanel kan in korte tijd voor de (semi-)publieke sector, een representatief antwoord worden gegeven op actuele, spoedeisende en/of tussentijdse beleidsvragen (“flitsen”) op het terrein arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoekers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Ambtenaar en Organisatie
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND