Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking NIPA - ondersteuning registratie neveninkomsten politieke ambtsdragers
Verwerkingsnummer 7286
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Democratie en Bestuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersoon decentraal bestuursorgaan
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres (werk)
Verzameldoel De contactpersonen binnen de verschillende decentrale bestuursorganen moeten op de hoogte gesteld worden dat de gegevens ingevoerd kunnen worden.
Bewaartermijn Zolang deze persoon verantwoordelijk is voor de verrekening neveninkomsten binnen het decentrale bestuursorgaan.
Bron Decentrale bestuursorgaan
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan de applicatie niet gebruikt worden en moet het decentrale bestuursorgaan zelf en handmatig de berekening voor de verrekening van de neveninkomsten op de bezoldiging doen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Decentrale politieke ambtsdragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Identificatie van de persoon (om hem te kunnen uit
Bewaartermijn binnen de applicatie totdat het proces is afgerond, en bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft.
Bron Decentrale bestuursorgaan
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Tenzij de berekening van het te verrekenen bedrag op een andere wijze wordt uitgevoerd wordt er niet voldaan aan een wettelijke verplichting. Het is dan aan het OM om te beslissen wat de vervolgstappen zijn.
Soort gegevens BSN
Verzameldoel - Identificatie van de persoon - wordt gebruikt als uniek volgnummer binnen het traject
Bewaartermijn Binnen de applicatie totdat het proces is afgerond, en bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft.
Bron Decentraal bestuursorgaan of betrokkene zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Verplicht eld binnen applicatie, traject kan niet afgerond worden zonder deze info.
Soort gegevens Politiek ambt
Verzameldoel Nodig voor bepaling hoogte bezoldiging van betrokkene
Bewaartermijn binnen de applicatie totdat het proces is afgerond, en bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Nodig voor het laten draaien van de applicatie
Soort gegevens Bestuursorgaan waar ambtsdrager werkzaam is
Verzameldoel Nodig voor bepaling hoogte bezoldiging van betrokkene
Bewaartermijn Binnen de applicatie totdat het proces is afgerond, en bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft.
Bron van het bestuursorgaan
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Nodig voor het laten draaien van de applicatie
Soort gegevens E-mailadres betrokkene
Verzameldoel Nodig om de persoon te contacteren zodat deze de applicatie kan gebruiken
Bewaartermijn Binnen de applicatie totdat het proces is afgerond. Bij het decentrale bestuursorgaan.
Bron Decentrale bestuursorgaan (die het weer krijgt van de betrokkene)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder contactgegevens kan de applicatie niet gebruikt worden door de betrokkene
Soort gegevens Inkomensgegevens
Verzameldoel Inkomensgegevens zijn nodig om de applicatie het te verrekenen bedrag op de bezoldiging te laten berekenen.
Bewaartermijn - Binnen de applicatie totdat het proces is afgerond. - Bij het bestuursorgaan zolang de wet voorschrijft. - Bij de belastingdienst zolang de wet voorschrijft
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Kern van de applicatie, zonder is er geen applicatie. Als ze niet aangeleverd worden pleegt de betrokkene fraude enzo.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ondersteunen decentrale bestuursorganen met berekening van het te verrekenen bedrag op de bezoldiging op basis van geworven neveninkomsten.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Decentraal bestuursorgaan

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Democratie en Bestuur
Bezoekadres Turfmarkt 47
2511DP Den Haag
NEDERLAND