Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Culturele Etnische Diversiteit Rijk
Verwerkingsnummer 7551
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Ambtenaren in dienst van de sector Rijk.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Versleuteld SAP nummer, Geslachtsnaam, Tussenvoegsel(s), Voornamen, Geboortedatum (dd-mm-jjjj), Postcode woonplaats, Geboorteland, Geboorteland vader, Geboorteland moeder, Ministerie (personeelsgebied) Dienstonderdeel (niveau 1 bijv. RWS, Belastingdienst, DJI), Leeftijd (in jaren), Geslacht, Postcode, woonplaats (zonder huisnummer, zonder letters), Postcode standplaats, Salarisschaal, Functiefamilie, Functiegroep.
Verzameldoel De gegevens worden verzameld vanuit de personeelsadministratie en de Basis Registratie Personen (BRP). De gegevens worden verzameld om de bronnen te kunnen koppelen of om statistische analyses op uit te voeren.
Bewaartermijn De direct herleidbare gegevens (naam, geboortedatum, postcode, geboorteland) worden zo snel als mogelijk verwijderd, doch uiterlijk binnen 1 maand na het ontvangen van beide gegevenssets. Het analysebestand wordt bewaard zonder einddatum. Het versleuteld SAPnummer blijft wel beschikbaar, er is daarom sprake van pseudonimisering. Hierdoor kunnen jaren met elkaar vergeleken worden.
Bron P-Direkt en Basis Registratie Personen (BRP).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van de verwerkingen is om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond, zoals verwoord in de notitie meetbare ambitie etnische diversiteit. Het gaat hier expliciet om statistische doeleinden. Het inzicht kan gebruikt worden als input voor het personeelsbeleid van het Rijk. Tevens wordt met de verwerkingen voldaan aan de Kamermotie Marcouch en Van Miltenburg.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het gaat hier allereerst om het belang van de afzonderlijke ministeries om inzicht te hebben in de diversiteit van hun personeelsbestand om hier zo nodig op te sturen; meer in het bijzonder het belang van de minister van BZK om als coördinerend minister het personeelsbeleid te coördineren. In het verlengde hiervan speelt het belang van de burgers en gegadigden voor een functie bij de overheid bij een divers samengestelde en inclusief ambtenarenbestand. Meer info in de PIA.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afdeling Beleidsinformatie van BZK DGOO/IFHR/BI

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND