Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Particpatie App
Verwerkingsnummer 7585
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal BRW
  • DG BRW Bureau DG

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) naam betrokkene
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam betrokkene
Verzameldoel Het kunnen inrichten van de dienstverlening
Bewaartermijn zolang de betrokkene een gebruikersaccount heeft
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De participatie-app is bedoeld als hulpmiddel om medewerkers actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen binnen DGBRW
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verwerker en verwerkersverantwoordelijke

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal BRW
Naam DG BRW Bureau DG
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • DGBRW is verantwoordelijk voor de uitvoerende verwerking