Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking MijnOverheid
Verwerkingsnummer 7586
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur Informatiesamenleving en Overheid
 • Directeur Logius

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) - Bezoekers van MijnOverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie artikel 4, onder a van het Besluit GDI
Verzameldoel Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister van BZK voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van MijnOverheid persoonsgegevens van bezoekers van mijnoverheid.nl
Bewaartermijn Zie artikel 13, lid 1 Besluit GDI
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) - Gebruikers van MijnOverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie artikel 4 onder b van het Besluit GDI
Verzameldoel Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister van BZK voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van MijnOverheid persoonsgegevens van gebruikers.
Bewaartermijn Zie artikel 13, lid 2, 3 en 4 van het Besluit GDI
Bron Uit de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP), van de gebruiker zelf en van de afnemers die verplicht en op eigen initiatief zijn aangegeven als leverancier van berichten.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) - Vertegenwoordigde en gemachtigde in MijnOverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie artikel 4 onder c van het Besluit GDI
Verzameldoel Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister van BZK voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van MijnOverheid persoonsgegevens van de vertegenwoordigde en gemachtigde.
Bewaartermijn Zie artikel 13 lid 5 van het Besluit GDI.
Bron Uit de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) en van de betrokkene zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) - Beheerders van MijnOverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Logs met daarin de naam, de username van het beheeraccount en mutaties die zijn uitgevoerd.
Verzameldoel Ten behoeve van controle op beheer.
Bewaartermijn vijf jaar.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) - Contactpersonen van afnemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens • Afnemer • Gebruikersnaam • Volledige naam van de gebruiker (in deze context: contactpersoon/medewerker van afnemer) • Status (gebruiker is ‘actief’ of ‘geblokkeerd’) • Telefoonnummer (Zakelijk) • Emailadres (Zakelijk) • IP adres (doorgaans zakelijk) • Contactpersoon (Ja/Nee) • Medew. Logius (Ja/Nee) • Laatst ingelogd (dd-mm-jjjj) • Logging van inlogpogingen • # Foutieve logins • Wachtwoord gewijzigd (dd-mm-jjjj) • Beheerder(s) Rol / authorisatieprofiel Gebruiker Beheerder Afnemer Planner
Verzameldoel Verwerking contactgegevens van afnemers.
Bewaartermijn Volgens wet EBV en zolang de overeenkomst actief is en de gegevens niet veranderen.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Conform de Wet Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst en het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI, verwerkt Logius namens de minister van Binnenlandse Zaken voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van de voorziening MijnOverheid persoonsgegevens. De voorziening bestaat uit de dienst voor elektronisch berichtenverkeer de Berichtenbox, en de diensten voor informatieverschaffing Lopende Zaken en Persoonlijke gegevens
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Ter uitvoering van deze taken worden ook persoonsgegevens (o.m. contactgegevens) verwerkt van partijen zoals klanten en leveranciers van MijnOverheid, ten behoeve van afstemming over de dienstverlening en relatiemanagement.
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Het Logius Capaciteit Dashboard (LCD) geeft inzicht in geprognosticeerde capaciteitseisen voor MijnOverheid en in het actuele verbruik van capaciteit. Hiermee is het mogelijk om tijdig capaciteits problemen te kunnen voorzien zodat maatregelen kunnen worden genomen. LCD bevat hiervoor een geringe hoeveelheid zakelijke persoonsgegevens van contactpersonen en beheerders van het systeem.
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Zie Artikel 8: Verstrekkingen in verband met MijnOverheid uit het Besluit GDI en Artikel 10: Overige verstrekkingen
 • De beheerders van LCD (dit zijn werknemers binnen Logius die deze rol toebedeeld hebben gekregen) zijn de ontvangers van deze gegevens. Het doel is t.b.v. de toegang tot LCD. Deze gegevens worden verder op geen enkele wijze in enige vorm van rapportage verwerkt.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Informatiesamenleving en Overheid
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND
Naam Directeur Logius
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Beleidsopdrachtgever