Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verificatie Steunbetuigingen Europees Burger Initiatief
Verwerkingsnummer 831
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Democratie en Bestuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burger die actief steun heeft betuigd aan het burgerinitiatief. verzamelde gegevens door initiatiefnemers EBI: - Volledige voornaam/namen - Volledige achternaam/namen - Land waar persoon woonachtig is - Woonplaats - Postcode - Straatnaam + Huisnummer - Geboortedatum - Geboorteplaats - Nationaliteit - Handtekening
Persoonsgegevens
Soort gegevens Volledige naam Betrokkene
Verzameldoel Nodig om te evrifieren wie iemand is
Bewaartermijn tot einde verificatieproces EBI
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting, zonder telt de steunbetuignig niet mee voor het EBI.
Soort gegevens Adresgegevens (inclusief land waar betrokkene woonachtig is)
Verzameldoel Nodig om te verifieren of betrokkene gerechtigd is om het EBO te steunen
Bewaartermijn tot einde verificatieproces EBI
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting, zonder telt de steunbetuignig niet mee voor het EBI.
Soort gegevens Geboortedatum Betrokkene
Verzameldoel Nodig om te verifieren of betrokkene de rechtsgeldige leeftijd heeft bereikt om het EBI te steunen
Bewaartermijn tot einde verificatieproces EBI
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting, zonder telt de steunbetuignig niet mee voor het EBI.
Soort gegevens Nationaliteit betrokkene
Verzameldoel Nodig om te verifieren of persoon is wie die zegt dat die is, nodig om te verifieren of iemand gerechtigd is om een EBI te steunen
Bewaartermijn tot einde verificatieproces EBI
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting, zonder telt de steunbetuignig niet mee voor het EBI.
Soort gegevens Handtekening Betrokkene
Verzameldoel Nodig om te verifieren of steunbetuiging rechtsgeldig is
Bewaartermijn tot einde verificatieproces EBI
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting, zonder telt de steunbetuignig niet mee voor het EBI.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gegevens Initiatiefnemers EBI: - Volledige naam/namen contactpersoon/personen - Volledig adres contactpersoon/personen - E-mail adres van de contactpersoon/personen - Handtekening Contactpersoon/personen
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens betrokkene
Verzameldoel Nodig om contactpersoon te kunnen identificeren en aan te schrijven
Bewaartermijn tot einde verificatieproces EBI
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting, zonder is EBI niet geldig
Soort gegevens contactgegevens betrokkene
Verzameldoel nodig om betrokkene te kunnen aanschrijven.
Bewaartermijn tot einde verificatieproces EBI
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting, zonder is EBI niet geldig
Soort gegevens handtekening betrokkene
Verzameldoel nodig om rechtsgeldigheid indiening te verifieren
Bewaartermijn tot einde verificatieproces EBI
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting, zonder is EBI niet geldig
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Controleren en verifieren van ingezamelde steunbetuigingen voor een Europees Burgerinitiatief. Na aanlevering steunbetuigingen door initiatiefnemers worden gegevens geconsolideerd, steekproefsgewijs gecontroleerd of de steunbetuigingen rechtsgeldig zijn, en steekproefsgewijs bepaald of er voldoende steunbetuigingen zijn voor het initiatief.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Dossierhouder EBI bij Binnenlandse Zaken
  • Contactpersoon EBI verificatie Gemeente Den Haag

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Europese Unie (echter zij krijgen geen gegevens, alleen de resultaten)
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Democratie en Bestuur
Bezoekadres Turfmarkt 47
2511DP Den Haag
NEDERLAND