Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rijksportaal (inclusief CIS, Alert, Zoek&vind)
Verwerkingsnummer 845
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Chief Information Officer Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Rijksmedewerkers, zowel intern als extern.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Departement, Afdeling, Naam en contactgegevens (alleen overgenomen uit de Rijksdirectory)
Verzameldoel Bedrijfsvoering
Bewaartermijn Volgt het identiteitsmanagement van de departementen, die de set aan gegevens aanleveren aan de Rijksdirectory (en voor de bedrijfsvoering worden gebruikt).
Bron Het identitymanagement systeem van betrokken departement, aangeleverd aan de Rijksdirectory.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het Rijksportaal is het (rijksbrede) raamwerk voor intranettoepassing voor alle rijksonderdelen en geeft toegang tot diverse informatiebronnen en toepassingen. Het biedt een eenduidige indeling, vormgeving en huisstijl. Rijksbrede informatie is departementoverstijgend en bestemd voor alle medewerkers van het Rijk. Departementale informatie is primair gericht op eigen medewerkers. De gebruiker ziet wat voor hem/haar van belang is, maar kan ook de informatie bij andere departementen raadplegen.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Rijksmedewerkers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Chief Information Officer Rijk
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND