Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rijks ICT-Dashboard
Verwerkingsnummer 868
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Chief Information Officer Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Voor het actueel houden van de gegevens zijn alle betrokken departementen in de vorm van departementale eindredacteuren/beheerders, eindgebruiker.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Departement, Naam, contactgegevens.
Verzameldoel Beheer van de informatie over ICT projecten voor het departement.
Bewaartermijn Zolang de beheerder zijn/haar taak uitoefent.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het Rijks ICT-Dashboard is een webapplicatie die informatie bevat over grote en rijksoverheids ICT-projecten. Dit zijn de projecten met een ICT-component groter dan € 5 miljoen. De website is voor iedereen toegankelijk en heeft de vorm van een dashboard met daarop grafieken en achterliggende documentatie. In het backend van het systeem houden de departementen zelf hun gegevens actueel.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De ontvangers van de persoonsgegevens van de departementale informatie beheerders, zijn slechts ICT beheerders van het systeem. De contactgegevens worden niet gepubliceerd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Chief Information Officer Rijk
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND