Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Helpdesk Bouwregelgeving
Verwerkingsnummer 891
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Bouwen en Energie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoon die aanvraag indient bij helpdesk Bouwregelgeving
Persoonsgegevens
Soort gegevens Volgnummer
Verzameldoel Het efficiënt kunnen afhandelen van een vraag indien er meerdere contactmomenten zijn
Bewaartermijn onbekend
Bron Automatisch gegenereerd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Datum inkomende vraag
Verzameldoel Aangeven hoe lang een vraag in behandeling is indien er termijnen zijn waarbinnen vragen afgehandeld dienen te worden
Bewaartermijn onbekend
Bron automatisch geregistreerd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens e-mailadres
Verzameldoel Nodig om vragen te kunnen afhandelen
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: zonder e-mailadres kan een vraag niet beantwoord worden
Soort gegevens categorie vragensteller
Verzameldoel deze categorisering geeft inzicht in de branche waarin deze persoon werkzaam is. Aan de hand hiervan kan doelgerichter antwoord gegeven worden op vragen
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Het is een verplicht veld, zonder iets in te vullen kan geen vraag verstuurd worden. "Anders" kan gekozen worden als categorie zonder persoonlijke informatie door te geven, echter kan het behandelen van de vraag iets minder efficient verlopen.
Soort gegevens Gestelde vraag. Hierbij kan mogelijk specifieke informatie verstrekt worden over de betrokkene
Verzameldoel De vraag is noodzakelijk om te bewaren om op die manier het antwoord te kunnen geven
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder vraag kan geen antwoord gegeven worden
Soort gegevens Naam en aanspreekvorm vragensteller
Verzameldoel Nodig om iemand aan te kunnen spreken bij het antwoord
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Verplicht veld in het vragenformulier op de website. Aanvrager kan echter Pseudoniem gebruiken zonder gevolgen
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Behandelaar aanvraag
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel De naam wordt gebruikt bij het antwoorden van een vraag als ondertekening van de verzonden mail
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Normale omgangsvorm om af te sluiten met een groet en naam in een e-mail. Vermoedelijk gebeurd er niets wanneer betrokkene er voor kiest om een Pseudoniem te gebruiken.
Soort gegevens Gegeven antwoord. Dit kan mogelijk specifieke details voor de aanvrager bevatten.
Verzameldoel Noodzakelijk om vraag af te handelen
Bewaartermijn onbekend
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Er zijn termijnen waarbinnen gereageerd moet worden op vragen, als er geen antwoord verzonden wordt zal deze verstrijken
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het geven van duidelijk en betrouwbaar advies op het gebied van: • de interpretatie en toepassing van de Woningwet en het Bouwbesluit; • de regels rondom omgevingsvergunningvrij bouwen en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen; • de hoofdlijnen van de gemeentelijke bouwregelgeving.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Arcadis / Verwerker
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Aanvrager advies bij helpdesk bouwregelgeving

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Bouwen en Energie
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND