Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Burgemeester Registratie Systeem
Verwerkingsnummer 902
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Democratie en Bestuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Sollicitanten Burgemeesterspositie
Persoonsgegevens
Soort gegevens CV Burgemeesterskandidaat
Verzameldoel Beoordeling geschiktheid kandidaat voor functie op basis van profiel door de CvdK, Vertrouwenscommissie gemeenteraad, gemeenteraad, Minister van BzK, en de Koning. Evt ook de Ministerraad.
Bewaartermijn 75 jaar indien burgemeester benoemd wordt, tot einde procedure in alle andere gevallen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan de betrokkene geen deel uitmaken van de sollocitatieprocedure en geen burgemeester worden.
Soort gegevens Sollicitatiebrief Betrokkene
Verzameldoel Beoordeling geschiktheid kandidaat voor functie op basis van profiel door de CvdK, Vertrouwenscommissie gemeenteraad, gemeenteraad, Minister van BzK, en de Koning. Evt ook de Ministerraad.
Bewaartermijn 75 jaar indien burgemeester benoemd wordt, tot einde procedure in alle andere gevallen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Lidmaatschap Politieke Partij (mogelijk) - De meeste burgemeesterskandidaten zijn actief lid van een politieke partij en nemen dit lidmaatschap op in het CV, dit bijzondere persoonsgegeven wordt dus ook opgeslagen. Niet verlpicht want burgemeester is niet verplicht om lid te zijn van een politieke partij.
Verzameldoel -
Bewaartermijn 75 jaar indien burgemeester benoemd wordt, tot einde procedure in alle andere gevallen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Archivering Burgemeesterbenoemingen
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers onder directe leiding van verantwoordelijke
  • Commissarissen van de Koning
  • Verwerkingsverantwoordelijke
  • De Koning
  • evt. De Ministerraad

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Democratie en Bestuur
Bezoekadres Turfmarkt 47
2511DP Den Haag
NEDERLAND