Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vragenlijstonderzoek TPAW Rijnstraat 8
Verwerkingsnummer 916
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gebruikers Rijnstraat 8, Rijksoverheidspersoneel
Persoonsgegevens
Soort gegevens Emailadres
Verzameldoel Emailadres wordt gebruikt om de vragenlijst te kunnen aanbieden aan de medewerker.
Bewaartermijn De e-mail adressen worden niet bewaard.
Bron Het emailadres van de medewerkers wordt door de betreffende organisaties zelf aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Meningen/opvattingen
Verzameldoel De meningen/opvattingen worden gebruikt om de uitgangspunten van de Kaderstelling Fysieke Werkomgeving te verifiëren.
Bewaartermijn De meningen/opvattingen worden zonder emailadres of andere herleidbare gegevens opgeslagen. De anonieme antwoordlijsten worden zonder eindtermijn door het CfPB bewaard voor intertemporele onderzoeksanalyses.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De Kaderstelling Fysieke Werkomgeving voorziet in uitgangspunten voor de kantoorwerkplek van de Rijksambtenaar. Een van de uitgangspunten is dat op die plek goed gewerkt kan worden. De verificatie daarvan aan de hand van gebruikersmeningen is cruciaal voor de evaluatie en zo nodig de bijstelling van de kaderstelling.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De Kaderstelling Fysieke Werkomgeving voorziet in uitgangspunten voor de kantoorwerkplek van de Rijksambtenaar. Een van de uitgangspunten is dat op die plek goed gewerkt kan worden. De verificatie daarvan aan de hand van gebruikersmeningen is cruciaal voor de evaluatie en zo nodig de bijstelling van de kaderstelling. Het verwerken van het emailadres van de gebruiker valt in deze onder het gerechtvaardigd belang om de betreffende informatie te verkrijgen.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Center for People and Buildings (CfPB) te Delft

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND