Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Personeels- en Mobiliteitsonderzoek
Verwerkingsnummer 920
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Ambtenaar en Organisatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Ter opstelling van de steekproefgroep wordt er een selectie gemaakt uit de personen aanwezig in de DataWareHouse BZ. De steekproefgroep bestaat uit medewerkers en oud-medewerkers van de overheid. Bij oud-medewerkers gaat het om personen die in het afgelopen jaar uit dienst zijn gegaan.
Persoonsgegevens
Soort gegevens ABP-stamnummer
Verzameldoel Het ABP-nummer is nodig om de steekproef te genereren. De ABP-nummers zorgen ervoor dat het ABP deelnemers uit kan nodigen (ABP, en alleen ABP beschikt over de NAW-gegevens van deelnemers), omdat het Ministerie van BZK over geen andere mogelijkheid beschikt om potentiële respondenten te benaderen.
Bewaartermijn De bewaartermijnen moeten nog vastgesteld worden. Mogelijk zullen de geaggregeerde gegevens onbeperkt bewaard worden en de individuele gegevens voor een maximale periode van drie kabinetsperiodes (twaalf jaar).
Bron ABP administratie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Demografische gegevens: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, standplaats (provincies) salariscategorie, functie en organisatie/werkgeversgegevens.
Verzameldoel Voor het POMO zijn de opvattingen/houdingen van groepen medewerkers relevant. Denk bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen, tijdelijke medewerkers, mensen met een lang of kort dienstverband (hoe aantrekkelijk vinden zij de overheid om voor te werken bijvoorbeeld), etc. Deze gegevens worden gebruikt om statistische gegevens te kruisen en trends en verschillen in beeld te brengen op het niveau van groepen medewerkers.
Bewaartermijn De bewaartermijnen moeten nog vastgesteld worden. Mogelijk zullen de geaggregeerde gegevens onbeperkt bewaard worden en de individuele gegevens voor een maximale periode van drie kabinetsperiodes (twaalf jaar).
Bron ABP administratie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Procesgegevens: inloggegevens
Verzameldoel Deze gegevens worden gecreëerd om deelname aan het onderzoek mogelijk te maken.
Bewaartermijn De bewaartermijnen moeten nog vastgesteld worden. Mogelijk zullen de geaggregeerde gegevens onbeperkt bewaard worden en de individuele gegevens voor een maximale periode van drie kabinetsperiodes (twaalf jaar).
Bron Nieuw aan te maken.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Open antwoorden: het POMO bevat ruimte om open antwoorden te geven. De antwoorden kunnen diverse soorten persoonsgegevens bevatten.
Verzameldoel Het is uitdrukkelijk niet het doel om op deze wijze persoonsgegevens te verzamelen. Echter kunnen medewerkers in de open antwoordvelden hun identiteit prijsgeven.
Bewaartermijn De bewaartermijnen moeten nog vastgesteld worden. Mogelijk zullen de geaggregeerde gegevens onbeperkt bewaard worden en de individuele gegevens voor een maximale periode van drie kabinetsperiodes (twaalf jaar).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van het POMO is het opstellen van een rapportage, in de coördinerende taak van de Minister BZK, over de aantrekkelijkheid van de Overheid als werkgever. Meer in het bijzonder in de veertien arbeidsvoorwaardelijke overheidssectoren (het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, de Rechterlijke macht, het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, universitaire instellingen, academische medische centra, onderzoeksinstellingen, Defensie en de politie).
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • ABP
  • ICTU
  • GfK
  • BZK

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Ambtenaar en Organisatie
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND