Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Het WoON
Verwerkingsnummer 921
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Woningmarkt

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Geënquêteerden in de steekproef
Persoonsgegevens
Soort gegevens De verzamelde gegevenscategorieën worden publiekelijk geregistreerd: https://disco.datawonen.nl/disco/
Verzameldoel Beschreven in bovenstaand register
Bewaartermijn 4 jaar, bewaring geschied zolang nodig is om eventueel vervolonderzoek mogelijk te maken. De periode van het onderzoek is eens in de drie jaar, met die termijn is er dus voldoende ruimte om evt vervolgonderzoek te kunnen uitvoeren zonder herhaling.
Bron Groot deel van de gegevens komt bij de personen zelf vandaan, ander deel uit/van: - BRP - WOZ-registratie - Netbeheerders - CBS (andere bestanden)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Een beeld schetsen van de huisvestingssituatie van huishoudens, woonvoorraadkenmerken, de woonwensen van bewoners, de tevredenheid van huishoudens met hun woning- en woonomgeving, de woonuitgaven in de huur- en koopsector, en de verhuisprocessen op de woningmarkt
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • BZK DGBW directie woningmarkt
  • Derden die het bestand opvragen (Openbaar toegankelijk op aanvraag en op basis van een aantal voorwaarden)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Woningmarkt
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND