Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking WOB-verzoeken
Verwerkingsnummer 940
Verantwoordelijke(n)
 • Directeur CZW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Dit kan alles en iedereen zijn voor zover die genoemd zijn in documenten die gaan over een bestuurlijke aangelegenheid.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Kan alles en iedereen zijn voor zover die genoemd zijn in documenten die gaan over een bestuurlijke aangelegenheid.
Verzameldoel Behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Bewaartermijn De bewaartermijn is 5 jaar, conform de selectielijst voor Wob-verzoeken.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Openbaarmaking voor een ieder, ingevolge de wet.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur CZW
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND