Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rijksdirectory (RijksDir)
Verwerkingsnummer 988
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Chief Information Officer Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Rijksmedewerkers (intern en extern)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Departement, Afdeling, Werklocatie/gebouw, Kamer, Naam en Contactgegevens en RijksIdentificerendNummer (RIN).
Verzameldoel Bedrijfsvoering
Bewaartermijn Volgt het identitymanagement systeem van de departementen, die de set aan gegevens aanleveren aan de Rijksdirectory. .
Bron Het identitymanagement systeem van betrokken departement.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Voorziening voor: - Rijksbrede registratie van dienstverbanden van medewerkers- en organisatiegegevens - Aanlevering van gegevens aan www.overheid.nl - Zoekbron voor de rijksadresgids - Brongegevens voor applicaties ten behoeve van authenticatie (verificatie inlognaam en wachtwoord). De gegevens worden dagelijks aangeleverd vanuit directories van departementen. De rijksdirectory genereert voor elke nieuwe registratie een gebruikersnaam en wachtwoord.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Rijksbrede Voorzieningen (Rijksportaal, Samenwerkings Faciliteiten, Single Sign On voorziening) en Rijksadresgids (een subset)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Chief Information Officer Rijk
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND