Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Internationale verhuizingen
Verwerkingsnummer 1232
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur 3W

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Uitgezonden medewerker / betrokkene
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam (voorletters, achternaam), Personeelsnummer, Organisatieonderdeel, functie (in geval CDP), Adres/woonplaats (oud en nieuw), Telefoonnummer + e-mailadres, te vervoeren cargo
Verzameldoel Als je vanuit Nederland of vanuit een ander land in het buitenland (..) lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Tot een zeven jaar na verhuizing
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verhuizing i.v.m. overplaatsing op grond van DBZV (art 54., 60 t/m 67)
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verwerker: Nedvan Mobility Solutions BV
  • Onderaannemers van verwerker: Verwerker (Nedvan Mobility Solutions BV) maakt gebruik van onderaannemers om in het buitenland boedel te verhuizen.
  • Douane - Afhankelijk van de bepalingen van het betreffende land waarnaar of waarvan verhuisd wordt, dienen douane-formulieren ingevuld te worden. Zonder het aanleveren van de benodigde gegevens, wordt de boedel niet toegelaten in het land van bestemming. Buiten de EU geldt andere regelgeving mbt privacy en in sommige landen kunnen persoonsgegevens worden gepubliceerd en/of doorgegeven ten behoeve van commerciele doeleinden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Internationale verhuizing wordt aangeboden aan alle uitgezonden medewerkers die voor Nederland in het buitenland werken. Er worden gegevens uitgewisseld met douane en grensautoriteiten.
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur 3W
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND