Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Consulair-maatschappelijke dienstverlening
Verwerkingsnummer 1431
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Nederlanders (of EU burgers zonder eigen vertegenwoordiging) in het buitenland
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, telefoonnummer, verblijfadres
Verzameldoel Bieden van consulaire bijstand in het buitenland ter uitvoering van de Rijkswet consulaire bescherming Nederlanders en EU-burgers zonder eigen ambassade.
Bewaartermijn 7 jaar nadat bijstand is gestopt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens afhankelijk van de casus gegevens m.b.t. financiële bemiddeling, ziekenhuisopname, overlijden, psychische nood, vermissing, ontvoering, huwelijksdwang & achterlating, kinderontvoering, crisis, calamiteit, adresopsporing, examenservice (alles afhankelijk van de situatie)
Verzameldoel Bieden van consulaire bijstand in het buitenland aan Nederlanders en EU-burgers zonder eigen vertegenwoordiging (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers).
Bewaartermijn 7 jaar nadat bijstand is gestopt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Nederlandse gedetineerden in het buitenland
Persoonsgegevens
Soort gegevens geboortedatum, BSN, datum eerste detentie
Verzameldoel Verstrekking aan IB, SVB en UWV is gericht op fraudebestrijding en ter uitvoering van art. 54 lid 7 Wet Suwi.
Bewaartermijn 7 jaar nadat de bijstand is gestopt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens naam, verblijfadres, adres, delict, politierapporten, bezoeksverslagen
Verzameldoel Bieden van consulaire bijstand in het buitenland ter uitvoering van de Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers
Bewaartermijn 7 jaar nadat de bijstand is gestopt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bieden van consulaire bijstand in het buitenland aan Nederlanders en EU-burgers zonder eigen vertegenwoordiging (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers).
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Bieden van algemene consulaire bijstand of meer specifiek bij financiële bemiddeling, ziekenhuisopname, overlijden, psychische nood, vermissing, gedetineerden, ontvoering, huwelijksdwang & achterlating, kinderontvoering, crisis, calamiteit, adresopsporing, examenservice
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Bieden van specifieke consulaire bijstand bij ziekenhuisopname, overlijden, psychische nood, vermissing, ontvoering, huwelijksdwang & achterlating, kinderontvoering, crisis, calamiteit, adresopsporing
Rechtsgrond
  Vitaal belang betrokkene
Doel verwerking Verstrekking aan de Stiching Inlichtingenbureau (IB), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) gericht op fraudebestrijding ter uitvoering van art. 54 lid 7 Wet Suwi.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Hosting en applicatiebeheer
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Efficiente bedrijfsvoering

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Voor gedetineerden in het buitenland kan DCV met toestemming van betrokkene gegevens verstrekken aan Reclassering Nederland (RN), zodat een hulpverleningstraject in gang kan worden gezet.
 • Op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM), gerechtsdeurwaarder of het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan DCV de verblijfplaats van een gedetineerde verstrekken, mits daar een rechtsgrond voor is.
 • Consulaire medewerkers op de posten en medewerkers van de afdeling Consulaire Aangelegenheden van DCV (DCV/CA) belast met het bieden van consulaire ondersteuning en het vastleggen/raadplegen van dossiers in de specifieke gevallen.
 • Bij een crisis heeft het crisisteam toegang tot de dossiers.
 • Gegevens van gedetineerden worden verstrekt aan IB, SVB en UWV op grond van de Wet Suwi.
 • CGI als verwerker belast met de hosting en het applicatiebeheer van Kompas, waarbij British Telecom (BT) en Worldreach als subverwerkers zijn ingeschakeld.
 • Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en achterlating waarmee nauw wordt samengewerkt bij de behandeling van huwelijksdwang en achterlatingsgevallen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Het betreft hier enkel de rol van de subbewerkers BT en Worldreach
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND