Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Expertise centrum internationaal recht (CIR)
Verwerkingsnummer 1760
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Rijksambtenaren (medewerkers DJZ/IR en rijksambtenaren die zich als expert hebben opgegeven en als zodanig worden vermeld).
Persoonsgegevens
Soort gegevens DJZ/IR Experts: naam, functie, emailadres, telefoonnummer, foto. Andere rijksambtenaren: naam, emailadres, functie.
Verzameldoel Expertisecentrum voor de bewustwording en consistente uitleg, de toepassing en naleving van het Internationale Recht.
Bewaartermijn Bij intrekking toestemming of voor DJZ/IR werkzaam in andere functie.
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Expertisecentrum voor de bewustwording en consistente uitleg, de toepassing en naleving van het Internationale Recht.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Bezoekers besloten gedeelte. De bezoekers van het gesloten gedeelte zijn de Rijksambtenaren die op basis van naam en emailadres toegang hebben gekregen tot het besloten deel van de website en eventueel daar opgenomen worden als expert (naast de medewerkers van DJZ/IR).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND