Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoeken financiele onregelmatigheden (fraude)
Verwerkingsnummer 3146
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gegevens aangeleverd door klokkenluider, en/of de betreffende organisatie welke onderzocht wordt.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Melding via mail via directie, Sophia Contracten, SAP openstaand en betaalde betalingen aan betreffende organisatie(s), verzoeken aan directie om de context van de activiteit en bijbehorende risicos te achterhalen
Verzameldoel Situatie inzichtelijk maken, en daarmee een duidelijk beeld van wat er gebeurd is te schetsen.
Bewaartermijn Worden gearchiveerd nadat het onderzoek is afgesloten
Bron Directie/post met vragen, SAP & Sophia
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking BZ zet publieke middelen in om haar beleidsdoelen te realiseren. Het betreft hier middelen die in het kader van een bijdrage, subsidie, opdracht etc. aan derden beschikbaar worden gesteld. Zowel ODA als non-ODA-middelen. Bij de start van een programma wordt een risico inschatting gemaakt op basis van de context van de activiteit, op basis waarvan vervolgens preventieve maatregelen worden geformuleerd.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Tijdens de uitvoering van een programma wordt er gemonitord of de preventieve maatregelen nog steeds afdoende zijn. Desondanks kunnen er malversaties met door BZ beschikbaar gestelde middelen voor komen. De minister heeft zichzelf verplicht om het parlement te informeren over de bewezen gevallen van malversaties en de genomen sanctiemaatregelen.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het Meldpunt Malversaties en Sancties stelt jaarlijks een rapportage op die als bijlage bij het departementaal jaarverslag wordt gevoegd. In deze bijlage worden alle bewezen gevallen van malversaties van dat jaar beschreven en wordt ingegaan op de resultaten van het sanctiebeleid. Na het melden van het vermoeden vindt altijd nader onderzoek plaats om te zien of het vermoeden bewezen kan worden.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Audit dienst rijk
 • Algemene rekenkamer

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Financieel Economische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND