Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BZ 24/7 Contactcenter
Verwerkingsnummer 4089
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Klanten, zowel Nederlanders als buitenlanders, die vanuit het buitenland een hulpvraag of vraag omtrent consulaire dienstverlening bij Buitenlandse Zaken hebben
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: naam klant, naam medewerker, email klant (als klant via email hulpvraag instuurt).
Verzameldoel Consulaire dienstverlening
Bewaartermijn Gegevens worden 1 jaar bewaard
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Bijzondere persoonsgegevens; dit is afhankelijk van de casus waarvoor een klant belt; het kan gaan om strafrechtelijke informatie, medische informatie of andere gevoelige informatie.Verder is de informatie summier omdat deze casussen direct worden doorverbonden met de case medewerkers van DCV.
Verzameldoel Consulaire dienstverlening klant
Bewaartermijn Gegevens worden 1 jaar bewaard
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Medewerkers BZ 24/7 Contactcenter
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: data omtrent performance medewerkers
Verzameldoel Coaching en trainingsdoeleinden, evenals klachtafhandeling
Bewaartermijn gegevens worden 1 jaar bewaard
Bron Klantgegevens zijn ook onderdeel van de trainingsdoeleinden of afhandeling klacht
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het betreft consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland, waarbij het kan gaan om consulair-maatschappelijke dienstverlening (Nederlanders) en dienstverlening aan Nederlanders en buitenlanders met vragen over paspoorten, visa, legalisaties, overige documenten, etc. Met een wereldwijd en 24/7 te bereiken contactcenter met een herkenbaar telefoonnummer wordt het contact met BZ laagdrempeliger en goed meetbaar voor de klant.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Secundair doel is coaching en training medewerkers met het oog op verbetering dienstverlening richting klant
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De ontvangers zijn de medewerkers van het BZ 24/7 Contactcenter, SSC ICT (verwerker/beheerder van systeem CIC).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND