Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking VIB (Voorziening Identiteitsvaststelling vreemdeling in het Buitenland)
Verwerkingsnummer 4193
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Vreemdelingen die MVV (Machting tot Voorlopig Verblijf)-plichtig en/of inburgerinsplichtig zijn
Persoonsgegevens
Soort gegevens gewone en bijzondere persoonsgegevens: Naam (geslachtsnaam, voornaam), geboorteplaats en land, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, reisdocumentnummer, biometrie (vingerafdruk), handtekening, gescande foto
Verzameldoel vaststelling identiteit van vreemdelingen die MVV of inburgeringsplichtig zijn
Bewaartermijn De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 3 maanden nadat zij zijn verkregen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De Voorziening Identiteitsvaststelling vreemdeling in het Buitenland is op grond van de Vreemdelingenwet benodigd ten behoeve van het verwerken van gegevens in de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV).
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV), waartoe de volgende partijen toegang hebben: het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de Nationale Politie (NP) de Koninklijke Marechaussee (KMar) de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND