Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking JPO programma
Verwerkingsnummer 486
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Multilaterale Organisaties en Mensenrechten

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Kandidaat JPO's
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, nationaliteit, vakgebied academische graad, land waar academische opleiding is gevolgd, talenkennis, aantal jaren werkervaring binnen/buiten OS/IS
Verzameldoel Toetsen of CV's van geselecteerde kandidaten aan de vereisten van het JPO-programma voldoen.
Bewaartermijn Voor kandidaten maand na de sollicitatieprocedure. Voor aangestelde JPO's geldt bewaartermijn tot 2 jaar na beeindiging van het contract.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens email
Verzameldoel Beantwoorden vragen mogelijke en niet-geselecteerde kandidaten
Bewaartermijn Maand na de sollicitatieprocedure.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) (ex) Junior Professional Officers (JPO's)
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, geslacht, nationaliteit, opleiding, vakgebied academische graad, talenkennis, aantal jaren werkervaring binnen/buiten OS/IS, datum aanvang/beeindiging aanstelling, organisatie, naam project//kantoor, functie, werkterrein, land/stad van aanstelling, mutaties (overplaatsing, vervroegd vertrek ect.), zakelijk/prive email,
Verzameldoel Uitvoeren van analyses in het kader van de monitoring en evaluatie van het JPO-programma
Bewaartermijn Na evaluatie worden de gegevens bij de verwerker verwijderd.
Bron Database Stichting Nedworc
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens naam, privé -adres en woonplaats
Verzameldoel Uitnodigen voor deelname aan een enquête en interview om het programma te evalueren.
Bewaartermijn Na evaluatie worden de gegevens bij de verwerker verwijderd.
Bron Database Stichting Nedworc
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens naam, beantwoording enquete (indien niet anoniem) en beantwoording interview
Verzameldoel Uitvoeren van analyses in het kader van de monitoring en evaluatie van het JPO-programma
Bewaartermijn Na evaluatie worden de gegevens bij de verwerker verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking MDF voert analyses uit in het kader van de monitoring en evaluatie van het JPO-programma om het selectieproces te verbeteren.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Nedworc - Toetsen of CV's van door de ontvangende organisatie geselecteerde kandidaten aan de minimale vereisten van het JPO-programma voldoen.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Nedworc - Beantwoorden vragen van niet-geselecteerde kandidaten.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Nedworc - Behandelen overplaatsing, beëindiging JPO contracten
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking MDF - Uitnodigen voor deelname aan een enquête en interview om het programma te evalueren.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Stichting Nedworc is als verwerker voor BZ/DMM belast met het beheer van het JPO-programma. Persoonsgegevens van kandidaten en JPO's worden door de Stichting Nedworc van de ontvangende organisaties ontvangen.
 • Ontvangende VN of andere internationale organisaties delen gegevens van kandidaten of JPO's met Nedworc.
 • MDF Training en Consultancy is ingeschakeld om het JPO-programma te evalueren en heeft daartoe toegang tot de gegevens die bij Nedworc beschikbaar zijn aangevuld met enquete resultaten en interviews. MDF Training en Consultancy levert als product statistische informatie.
 • Als verantwoordelijke voor het JPO-programma ontvangt DMM rapportages en evaluaties. Betrokken medewerkers van DMM kunnen voor diverse redenen inzage vragen in de gegevens bij Nedworc.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Het betreft CV's van geïnteresseerde personen, die door Nedworc aan betreffende multilaterale organisaties worden doorgegeven (o.a. Verenigde Naties).
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Multilaterale Organisaties en Mensenrechten
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND