Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bezwaar en beroep paspoortzaken
Verwerkingsnummer 506
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van bezwaar, beroep en hoger beroep en hun eventuele gemachtigden of de ouders indien het een paspoort betreft voor een minderjarige.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, kopie eerder reisdocument (waaronder foto, BSN, geboortedatum), persoonsgegeven opgenomen in uittreksel BRP.
Verzameldoel Behandelen bezwaar, beroep en hoger beroep in het kader van besluiten over Nederlandse reisdocumenten en optieverklaringen Nederlanderschap, ter uitvoering van de Paspoortwet en de Wet op het Nederlanderschap.
Bewaartermijn 10 jaar.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandelen bezwaar, beroep en hoger beroep gericht tegen afwijzingsbesluiten van aanvragen inzake Nederlandse reisdocumenten en optieverklaringen Nederlanderschap, ter uitvoering van de Paspoortwet en de Wet op het Nederlanderschap.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers rechterlijke macht bij beroep en hoger beroep.
  • Advocaten en andere gemachtigden kunnen namens de indiener het dossier opvragen.
  • Centrale behandelaar bij DJZ/NR/BC die over het bezwaar adviseert, leidinggevende DJZ/NR die de beslissing neemt.
  • Openbaar Ministerie, Dienst Uitvoering Onderwijs, Gemeente, Sociale Verzekeringsbank, Belastingsdienst, Landelijke Buro Inning Onderhoudsbijdragen (indien de aanvrager opgenomen is in het Register Paspoortsignaleringen).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND