Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bezwaar en (hoger) beroep
Verwerkingsnummer 518
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van bestuursrechtelijke bezwaar-, beroep- en hoger beroepschriften.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon, email, gelieerde organisatie en persoonsgegevens opgenomen in de inhoud van het bezwaar-, beroep- of hoger beroepschrift.
Verzameldoel Behandelen van bezwaar-, beroep- en hoger beroepschriften tegen beschikkingen van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Bewaartermijn Conform de termijn van de Archiefwet.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandelen van bestuursrechtelijke bezwaar-, beroep- en hoger beroepschriften tegen beschikkingen van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Behandelaar bij DJZ
  • De inhoudelijk deskundigen bij een directie en de verantwoordelijke die over een bezwaar beslist.
  • Medewerkers rechterlijke macht bij beroep en (hoger) beroep.
  • Advocaten en andere gemachtigden kunnen namens de indiener het dossier opvragen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • DJZ is centrale coordinator van bezwaar en beroep en de verantwoordelijke voor de gegevens van de ontvangen bezwaar- en beroepschriften. De DG of directie waar een bezwaar- of beroepschrift betrekking op heeft is de medeverantwoordelijke voor de gegevens.