Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Civielrechtelijke procedures
Verwerkingsnummer 538
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Contact) persoon die een dagvaarding stuurt of beslag wil leggen
Persoonsgegevens
Soort gegevens -Naam, adres, woonplaats, organisatie, eventuele andere persoonsgegevens opgenomen in het exploot of dagvaarding. -Naam, adres, woonplaats van de eventuele gemachtigde van betrokkene.
Verzameldoel Uitvoering van loonbeslag ten behoeve van vorderingen van derden. Behandeling van dagvaardingen tegen de Staat.
Bewaartermijn Wordt bewaard conform de termijn van de Archiefwet.
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Persoon op wie het loon- of derdenbeslag betrekking heeft
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, organisatie,
Verzameldoel Uitvoering van loonbeslag ten behoeve van vorderingen van derden.
Bewaartermijn wordt bewaard conform de termijnen van de Archiefwet
Bron Indiener van het loonbeslag
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandeling van dagvaardingen tegen de Staat/Uitvoering van loonbeslag t.b.v. vorderingen van derden
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Centrale coordinator (departements-advocaat) bij DJZ is belast met de beoordeling en doorgeleiding van het exploot.
 • Medewerkers P-Direkt die het loonbeslag uitvoeren.
 • Medewerkers beleidsdirectie waar de dagvaarding betrekking op heeft en daarmee verantwoordelijk voor de afhandeling.
 • Medewerkers van de gerechtelijke macht die bij een zaak betrokken zijn.
 • Landsadvocaat indien die ingeschakeld wordt.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND