Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Benoemingsbesluiten
Verwerkingsnummer 540
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Europese Samenwerking
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Benoemde personen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voorletters, titulatuur, geslacht, woonplaats.
Verzameldoel Samenstellen van een lijst adviescolleges en -commissies voor publicatie door BZK aan de 2de Kamer. Voldoen aan wettelijke publicatieplicht benoemingen.
Bewaartermijn Wordt conform de termijn van de Archiefwet bewaard, onbeperkt bij de 2de Kamer.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bedrag vergoeding en andere gegevens die betrekking hebben op de benoeming.
Verzameldoel Vaststellen en uitkeren van vergoedingen aan benoemde personen.
Bewaartermijn 7 jaar na betaling (fiscale bewaartermijn).
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Nationaliteit voorzittter van het adviescollege of -commissie.
Verzameldoel Publicatie nationaliteit voorzitter.
Bewaartermijn Wordt bewaard volgens de termijnen van de Archiefwet, onbeperkt bij 2de Kamer.
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit en geboorteplaats, gegevens die betrekking hebben op werkervaring en opleiding.
Verzameldoel Selecteren van te benoemen personen.
Bewaartermijn Wordt bewaard conform de termijn van de Archiefwet.
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Vaststellen en uitkeren van vergoedingen aan benoemde personen.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Opstellen van benoemingsbesluiten van leden van adviescolleges en -commissies.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Voldoen aan wettelijke publicatieplicht benoemingen.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Samenstellen van een lijst adviescolleges en -commissies voor publicatie door BZK aan de 2de Kamer.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Publicatie nationaliteit voorzitter.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Selecteren van te benoemen personen.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers DJZ die belast zijn met het opstellen en publiceren van benoemingsbesluiten via Sdu.
 • Medewerkers FEZ voor de uitbetaling van de vergoedingen.
 • Beleidsmedewerkers die het ambtelijk secretariaat voeren van een adviescommissie of- college.
 • Medewerkers Sdu belast met de elektronische bekendmaking van het besluit.
 • Medewerkers BZK voor de publicatie aan de 2de Kamer.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Politieke Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Europese Samenwerking
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND
Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)
Postadres Postbus 26001
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • DJZ is de verantwoordelijke voor de gegevens die worden verwerkt bij het opstellen van een besluit en de publicatie daarvan. De DG's zijn de verantwoordelijke voor de gegevens die worden verwerkt bij de selectie en het voeren van het secretariaat voor de adviescolleges en commissie die op het werkterrein van de DG liggen.