Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitleveringsverzoeken en rechtshulpverzoeken
Verwerkingsnummer 547
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoon waar het verzoek betrekking op heeft.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geslacht, geboortedatum - plaats, nationaliteit, adres woonplaats, -land, strafbaar feit en eventuele andere opgenomen persoonsgegevens.
Verzameldoel Doorgeleiden van en adviseren inzake uitleverings- en rechtshulpverzoeken om uitvoering te geven aan het wetboek van Strafvordering, Uitleverings- en Rechtshulpverdragen.
Bewaartermijn Conform termijn opgenomen in de Archiefwet.
Bron Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) of buitenlandse mogendheid
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Doorgeleiden van en adviseren inzake strafrechtelijke en civielrechtelijke uitleverings- en rechtshulpverzoeken om uitvoering te geven aan het Wetboek van Strafvordering, Uitleveringsverdragen en Rechtshulpverdragen.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers DJZ/NR/IRH zijn belast met de advisering en doorgeleiding van verzoeken die van buitenlandse autoriteiten of van J&V worden ontvangen.
  • Medewerkers van de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) bij het ministerie van J&V die de ontvangen verzoeken behandelen.
  • Buitenlandse mogendheden waaraan het uitleveringsverzoek of rechtshulpverzoek is gericht.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Alle landen.
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND