Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Expertisecentrum Europees Recht (ECER)
Verwerkingsnummer 556
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die zich aanmelden via djz-ecer@minbuza.nl ten behoeve van nieuwsbrief of evenementen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mail.
Verzameldoel Toesturen nieuwsbrief, aanmelden evenementen.
Bewaartermijn Tot intrekking toestemming en in ieder geval na afloop evenement.
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen/experts.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, titel, departement, organisatie-onderdeel, e-mail, telefoonnummer, specialisatie.
Verzameldoel Kennisdeling tussen experts Europees Recht binnen de Rijksoverheid.
Bewaartermijn Zolang betrokkene de functie uitvoert. Daarna worden de gegevens verwijderd.
Bron Betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toesturen nieuwsbrief, aanmelden evenementen.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene
Doel verwerking Bevorderen netwerk van experts Europees Recht binnen de Rijksoverheid.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Kennisdeling tussen experts Europees Recht binnen de Rijksoverheid.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Interdepartementale afstemming en overleg op het gebied van Europees Recht.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Secretariaat ECER dat de website http://www.minbuza.nl/ecer en de distributielijst voor de nieuwsbrief beheert.
 • Alle medewerkers die werkzaam zijn bij de kerndepartmenten van de Rijksoverheid hebben toegang tot de persoonsgegevens.
 • Medewerkers DBV/IV die de website http://www.minbuza.nl/ecer beheren.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND